Figur 6

Figur 6, Produktionsmätningar i Sångletorpsplanteringens första och andra generation av popplar. Planteringen är anlagd 1991 på mellanlera på Rommeleåsens sydsluttning i Skåne och är 32 ha stor. Den är planterad med barrotsplantor av klonen OP 42 från Ramlösa plantskola. Man planterade 1100 plantor per ha. Allt avverkades 2004 i två omgångar. En tredjedel höggs ner veckan innan Midsommar, resten i början av augusti. Endast en mindre parcell av andra generationens popplar är uppmätt. Klimatförhållanden är samstämmiga med dem på Näsbyholm (Christersson 2011).
Figure 6. Measurements of the wood production in a plantation at Sångletorp, first and second generation of poplars. The area was planted in 1991 on a south-facing slope at clay loam at Rommeleåsen in southern Sweden. The plantation is 32 ha in size. It is planted with bare-rooted seedlings of clone OP 42 from Ramlösa nursery. It was planted 1100 plants per ha. All were harvested in 2004 in two rounds. One third was harvested the week before midsummer, the rest at the beginning of August. Only a small parcel of a second-generation of poplar is measured. Climatic conditions are consistent with those of Näsbyholm (Christersson 2011).
Information & Rådgivning | |
Upp