Utkast: Mar. 30, 2015

ETT ANNORLUNDA, MER RESURSEFFEKTIVT, NYGAMMALT SKOGSBRUK, ett sk. ”skottskogsbruk”
Definition
Skottskogsbruk: beståndet uppkommer genom att lövträd och buskar avverkas nära marken och genom att skott får växa ut antingen från stubbarna eller upp genom uppslag av rotskott (fritt efter C.G.Holmerz: Skogshushållning, 1879). Aktuella trädslag i dag är pil (Salix), hybridasp och poppel

Inledning
Sverige är ett land som har styrts och styrs av olika intressegrupper. Styrkan och makten hos dessa grupper varierar över tid. Varje lobbygrupp tänker bara på sitt. Alla våra 24 miljoner hektar produktiv skogsmark (halva Sveriges yta) skall helst brukas på samma sätt och helst som i gamla tider. Men varje lobbygrupp har sina idéer. Kanske är det tid att tänka om, kanske är tiden mogen att utnyttja den kunskap vi faktiskt har och har försett oss med genom avancerad skogsforskning och utveckling under de senaste 100 åren. Svenskt skogsbruk började som bekant få luft under vingarna i slutet av 1800-talet.
Sverige möjligheter att ytterligare utveckla sitt skogsbruk är idag mycket påtagliga och kanske till och med nödvändiga. Detta antagande bygger på förmodade klimatförändringar och på resultaten av pågående nationell och internationell forskning. I sammanhanget relevanta nationella forskningsresultat redovisas här nedan.
Anmärkningsvärda resultat från avverkad poppelodling i Skåne.
En rad odlingar av hybridpoppel och hybridasp planterades i början av 1990-talet i vårt land. Detta som ett led i sökandet efter alternativa energikällor. En av dessa hybridpoppelplanteringar, 24 år gammal, är nu avverkad och vi kan se de levererade resultaten. Planteringen ligger på Näsbyholms Gods marker, utanför Skurup, på en organogen, mycket bördig mosse. Planteringen är 0,8 hektar stor.
De avverkade stammarnas volym uppgick till 467 m3 under bark. Toppar och grenar, sk. grot, skattas till 92 m3, (de skall nu ligga och torka under sommaren och flisas till hösten). Totalt ger detta en produktion på 0,8 ha av 559 m3 vedråvara på 24 år. Omräknat per ha och år ger detta en tillväxt på 29 m3
Som bekant ger 1 m3 aspved c;a 2 000 kWh värme eller 500-700 kWh el eller 75 liter etanol + restprodukter eller 125 liter metanol + restprodukter
Stammarna såldes i det här fallet till pappersmassa för 150 584 kr och flisen kommer uppskattningsvis att säljas för 36 000 kr. Inkomsterna från dessa 0,8 ha uppgick således till 186 684 kr. Avverknings-, flisnings och uttransporteringskostnaderna uppgick till 53 837 kr.
Planteringen var 0,8 ha stor och 24 år gammal och ger således en avkastning på 132 847 kr
Detta ger omräknat per ha och år 6 900 kr /ha,år
Dock, från denna summa avgår planterings- och skötselkostnader. OBS! Planteringen var ej hägnad. Kostnaden för en eventuell hägnad framgår av Lars Christerssons bok: Papperspopplar och Energipilar


Det kan ifrågasättas om någon annan skog i vårt land tidigare givet ett sådant ekonomiskt utbyte. Motsvarande produktionsresultat har också uppmätts på andra, ännu växande poppel- och hybridaspplanteringar på bördiga marker i södra och mellersta Sverige.
Hela rapporten kan beställas avgiftsfritt på e-mail: lars.christersson@slu.se

Lars Christersson, professor emeritus,
Tel. 0760-16 80 28, larschristersson.blogg.se


Skördad poppelplantering på Näsbyholm, 2014. Ytterligare information gives i boken: Papperspopplar och Energipilar av Lars Christersson
.
Information & Rådgivning | | Kommentera |
Upp