Figur 4

Figur 4. Beståndsutvecklingen i en 25-årig plantering av h-asp (Ekebo-mix). Planteringen är belägen på jordbruksmark, mellanlera, strax utanför Uppsala och är 1 ha stor. Den planterades med förbandet 3 x 3 m och idag står det 690 stammar per ha. För klimatdetaljer, se Figur 3. Träden är idag 32 – 34 m höga och beståndet synnerligen sevärt (Christersson 2011).
Fgure 4. The development of a 25-year-old plantation of h-asp (Ekebo-mix). The plantation is located on farmland, clay loam, just outside Uppsala and is 1 ha in size. It was planted with a design of 3 x 3 m and today it stands 690 stems per ha. For details, see Figure 3. The trees are now 32-34 m in height and the plantation is particularly worth seeing (Christersson 2011).
Information & Rådgivning | |
Upp