Figur 3

Figur 3. Beståndsutvecklingen hos en 25-årig plantering av h-poppel, OP 42 (Populus trichocarpa x P.maximowiczii). Planteringen är belägen på jordbruksmark, mellanlera, strax utanför Uppsala och är 1 ha stor. Vegetationsperiodens längd är 185 dagar, temperatursumman >5oC under vegetationsperioden är 1260 daggrader, solinstrålning under vegetationsperioden 760 kWh/m2 (helår 970 kWh/m2), årsmedelnederbörden under vegetationsperioden 330 mm (helår 535 mm). Beståndet planterades med förbandet 3 x 3 m och idag står det 660 stammar per ha. Träden är idag 30-32 m höga och beståndet är synnerligen sevärt (Christersson 2011).
Figure 3. The development of a 25-year-old plantation of h-poplar, OP42 (Populus trichocarpa × P. maximowiczii). The Plantation is located on farmland, on a clay loam, just outside Uppsala and is 1 ha in size. The length of the growing season is 185 days, temperature sum >5oC during the growing season is 1260 daydegrees, solar radiation during the growing season is 760 kWh/m2 (the whole year 970 kWh/m 2), the average annual precipitation during the growing season is 330 mm (535 mm). The area was planted with a design of 3 x 3 m and today it stands 660 stems per ha. The trees are now 30-32 m in height and the plantation is particularly worth seeing (Christersson 2011).
Information & Rådgivning | |
Upp