Figur 2

Figur 2. Beståndsutvecklingen hos en 23-årig plantering av h-asp (Ekebo-mix). Planteringen är belägen på mellanlera, på en sluttning mot väster strax utanför Malmö och är 2 ha stor. Klimatförhållanden framgår av Figur 1. Beståndet planterades med förbandet 2 x 2 m och idag står det 1800 stammar per ha (Christersson 2011).
Figure 2. The development of a 23-year-old plantation of h-asp (Ekebo-mix). The plantation is located on a clay loam, on a hillside to the west just outside the city of Malmö. The plantation is 2 ha large. Climatic conditions are shown in Figure 1. The area was planted with a design of 2 x 2 m and today there stands 1800 stems per ha (christersson 2011).
Information & Rådgivning | |
Upp