Figur 8

Figur 8, Den individuella utvecklingen av ”långa sticklingar” av några olika kloner av P.trichocarpa på Örbyhus. Sticklingarna var 3,5 m långa och av 2 år gamla stubbskott. De borrades ner en meter i marken hösten 2005. Planteringen ligger i en lucka i en Salixplantering, och stammarna skyddas mot älg, rådjur och sork med hjälp av begagnat rundbalsnät, som sveptes i flera varv runt om hela sticklingen. Mätningarna omfattar tiden då träden var mellan 5 och 10 år gamla. Området är mycket låglänt och utgöres av en nerlagd ängsmark på gyttjelera. Grundvattnet ligger på en halv meters djup och området svämmas vissa år. Vegetationsperiodens längd är 185 dagar, tempperatursumman >5oC under vegetationsperioden är 1577 daggrader, solinstrålning under vegetationsperioden är 706 kWh/m2 (helår 989 kWh/m2), årsmedelnederbörden under vegetationsperioden 348 mm (helår 535 mm).


Figure 8. The individual development of "long cuttings" of a few different clones of P. trichocarpa at Örbyhus. The cuttings were 3.5 m tall and 2-year-old rods. The cuttings were drilled one metre into the ground in the autumn of 2005. The poplar plantation is located in a gap in a plantation of Salix and the cuttings are protected against moose, deer and voles with the help of used net for hay bales, which was swept in several laps around the whole of the cutting. The measurements include time when the trees were between and 10 years old. The area is very low-lying and consists of an abundant grassland on mud clay. The ground water is of half a meter depth and the area is submerged in some years. The length of the growing season is 185 days, the temperature sum >5oC during the growing season is 1577 daydegrees, solar radiation during the growing season is 706 kWh/m2 (full year 989 kWh/m 2), the average annual precipitation during the growing season is 348 mm (535 mm).
Information & Rådgivning | |
Upp