Figur 5

Figur 5. Test av nya poppelkloner, importerade som sticklingar eller frö från Belgien (Geraardsbergen) eller British Columbia (Vernon). Testen genomföres på ren sandmark i Vombssänkan i södra Skåne. För klimatdetaljer, se Figur 1. Odlingen bevattnas med 20 mm per vecka minus regn under växperioden och gödslas med totalt per år och ha 80 kg kväve pluss kalium och fosfor i tillämpbara proportioner och i två givor. Ett 20-tal kloner testas i 3 upprepningar med 9 träd i varje. Förbandet är 3 x 2 m. Klimatförhållanden framgår av Figur 1. Bästa klonen hittills är klon SRF 24 (se stapeldiagrammet ovan). Nästan lika bra är klonerna SRF 90 och 47. Klonerna växer mycket olika, några har t.o.m. dött, varför det ingår en hel del kanteffekter i produktionsresultaten. Multipliceras erhållna produktionsresultat i kg/m2 med 30 erhålles produktionen i m3 per ha, multiplicerar man med 10 fås produktionen i ton TS/ha,år.
Figure 5. Test of new clones of poplar, imported as cuttings or seeds from Belgium (Geraardsbergen) or British Columbia (Vernon). The test is performed on a sandy soil in Vombsänkan in southern Sweden. For details, see Figure 1. The cultivation is drip irrigated with 20 mm per week during the growing season, minus rain, and fertilized with a total amount per year and ha of 80 kg nitrogen, pluss potassium and phosphorus, applied in recommended proportions and at two occasions. About 20 clones are tested in 3 replicates with 9 tree in each. The design is 3 x 2 m. Best clone so far is clone SRF 24 (see the chart above). Almost as good is clone SRF 90 and 47. Climatic conditions are shown in Figure 1. The clones are growing very differently, some have even died, why it is included a lot of edge effects in the production results. Multiply the results in kg/m2 with 30 and we obtained production in m3 per ha, multiplies it by 10 and production is obtained in tonnes of DM/ha, year.

Information & Rådgivning | |
Upp